Zapatec Javascript Calendar
      
     

Menu
· Úvodná stránka
· Testy

Vzdelávanie
· Anglický jazyk
· Biológia
· Dejepis
· Geografia
· Chémia
· Matematika
· Prírodoveda
· Slovenský jazyk
· Moduly
· E-časopis

Návody
· Adobe Captivate

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Operačný program: Vzdelávanie.

Programové obdobie: 2007 - 2013

Prijímateľ: Základná škola, Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica.

Názov projektu: "Tvorba inovačných výukových materiálov a ich využívanie v procese vzdelávania."

Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES.
Dopytovo orientovaný projekt.


Základné informácie

Tento internetový portál je vytvorený v rámci projektu "Tvorba inovačných výukových materiálov a ich využívanie v procese vzdelávania".
Má slúžiť učiteľom aj žiakom pri implementácií výsledkov aktivít projektu do vyučovacieho procesu.