Zapatec Javascript Calendar
      
     

Menu
· Úvodná stránka
· Testy

Vzdelávanie
· Anglický jazyk
· Biológia
· Dejepis
· Geografia
· Chémia
· Matematika
· Prírodoveda
· Slovenský jazyk
· Moduly
· E-časopis

Návody
· Adobe Captivate

Slovenský jazyk

 
Viacvýznamové slová - synonymá
 
Antonymá
 
Podstatné mená a ich gramatické kategórie
 
Podstatné mená - mužský rod
 
Podstatné mená - stredný rod
 
Podstatné mená - ženský rod
 
Prídavné mená - vzor pekný
 
Prídavné mená - vzor cudzí
 
Vzťahové prídavné mená
 
Stupňovanie prídavných mien
 
Zámená - osobné základné
 
Zámená - zvratné
 
Základné číslovky
 
Radové číslovky
 
Predložky a ich vokalizácia
 
Vety podľa obsahu - zámeru hovoriaceho
 
Tvorenie slov odvodzovaním - predponami

 
Prídavné mená

Prídavné mená - skloňovanie

Prídavné mená - test


Vybrané slová po B


Rozdeľovanie slov


Spodobovanie v strede slova

 
Vybrané slová po M

 
Vybrané slová po P


Vybrané slová po R


Pomlčka

 
Pravidlo o rytmickom krátení

 
Pranostika
 
Skladanie slov - spojovník

 
Slovesá - gramatická kategória - čas


Priama reč

 
Bodka


Prirovnanie

 
Prirovnanie

 
Slovesá - stavové a činnostné

 
Slabičné a neslabičné predpony

 
Slovesá - plnovýznamové a neplnovýznamové


Citoslovcia


Porekadlo

 
Slovesá - gramatická kategória - osoba
 
Citoslovcia - test

 
Číslovky - rozdelenie


Číslovky - skloňovanie 1


Číslovky - skloňovanie 2

 
Číslovky - test 1


Číslovky - test 2

 
Číslovky - test 3


Číslovky - test 4


Slovesá - test 3


Slovesá - test 4


Predložky


Predložky - test


Príslovky


Príslovky a ich správne používanie


Príslovky - test 1


Príslovky - test 2

Príslovky - test 3


Slovesá a ich gramatické kategórie


Slovesá - test 1


Slovesá - test 2


Spojky


Spojky - test 1


Slovná zásoba


Slovná zásoba - test


Prozodické vlastnosti reči - test


Prozodické vlastnosti reči 2


Vlastné mená


Podmet - výukový modul

 
Podmet - test

 
Prísudok - výukový modul


Podstatné mená - mužský rod

 
Podstatné mená - stredný rod


Slovesá - 3.test

 
Slovesá - 4.test

 
Prísudok - test